Particles in the reality

W E4 istnieją ciała. Ciała te są falami, których równanie podane zostanie w dalszych wpisach. Ciała-fale propagują się wzdłuż dowolnych  trajektorii. W przypadku braku oddziaływań wszystkie ciała-fale propagują się wzdłuż trajektorii prostoliniowych z absolutną prędkością równą Vl= 1. Ciała-fale wysyłają i odbierają oddziaływania w kierunkach prostopadłych do ich trajektorii w E4 czyli wzdłuż grzbietów fal – tu trójwymiarowych hiperpowierzchni. Oddziaływania rozchodzą się wzdłuż grzbietów fal także z prędkością |Vt|=1

There are bodies in E4. These bodies are waves, the equation of which will be given in later entries. Body-waves propagate along arbitrary trajectories. In the absence of interactions, all body-waves propagate along rectilinear trajectories with absolute velocity equal to Vl=1. Body-waves send and receive interactions in directions perpendicular to their trajectory in E4 i.e. along the ridge of waves – here three-dimensional hypersurfaces. The interactions propagate along the ridge of waves also with velocity |Vt|=1

Dodaj komentarz