Shape of the reality

Zgodnie z modelem E4, rzeczywistość jest czterowymiarową przestrzenią Euklidesową. Wszystkie wymiary E4 oznaczają pewne odległości, które nie mają z góry określonego sensu odległości czasowych czy przestrzennych. O tym czy dana odległość ma sens odległości czasowej czy przestrzennej decyduje proces obserwacji konkretnego ciała. W zależności od pary ciał – obserwator – ciało obserwowane konkretna odległość może mieć znaczenie odległości czasowej lub przestrzennej. Tak więc pojęcia czasu i przestrzeni są pojęciami dotyczącymi własności obserwacji a  nie własnościami rzeczywistości. Wymiary E4 oznaczamy a1,a2,a3,a4.

Oprócz czterech wymiarów euklidesowych, w modelu E4 wprowadzamy także czas absolutny T, identyczny dla wszystkich ciał w E4. T nie jest piątym wymiarem. Jest parametrem, według którego możemy uporządkować wszystkie zdarzenia.

 

 

According to the E4 model, reality is a four-dimensional Euclidean space. All E4 dimensions denote certain distances that do not have a predetermined sense of temporal or spatial distances. Whether a distance has the sense of a temporal or spatial distance is determined by the process of observing a particular body. Depending on the observer-observed-body pair, a particular distance can have the meaning of temporal distance or spatial distance. Thus, the concepts of time and space are concepts concerning properties of observation not properties of reality. We denote the dimensions of E4 by a1,a2,a3,a4.

In addition to the four Euclidean dimensions, in the E4 model we also introduce an absolute time T, identical for all bodies in E4. T is not the fifth dimension. It is a parameter by which we can order all events.

Każde zdarzenie opisywane jest pięcioma elementami: czterema współrzędnymi E4 i czasem absolutnym T : a1,a2,a3,a4,T.

Odległość ds opisywana jest zgodnie z Twierdzeniem Pitagorasa dla czterowymiarowej przestrzeni:

ds2=da12+da22+da32+da42

Each event is described by five elements: the four coordinates E4 and the absolute time
T:a1,a2,a3,a4,T.

The distance ds is described according to Pythagoras’ Theorem for a four-dimensional space:

ds2=da12+da22+da32+da42

Dodaj komentarz