What the Time is?

Ciała w E4 są falami poruszającymi się w E4. Ruch fal związany jest  z ich  oscylacjami. Najbardziej naturalnym jest przyjęcie jako miary czasu cząstki – liczby oscylacji cząstki. W przypadku ruchów prostoliniowych liczba oscylacji cząstki może określać drogę przebytą  przez cząstkę w E4. Tak więc z punktu widzenia cząstki dla ruchów prostoliniowych czasem wskazywanym przez jej zegara może być równocześnie droga przebyta przez cząstkę jak i liczba oscylacji na tej drodze pomnożona przez długość  fali t’=nλ

Bodies in E4 are waves moving in E4. The motion of waves is related to their oscillations. It is most natural to take as a measure of the time of a particle – the number of oscillations of the particle. For rectilinear motions, the number of oscillations of a particle can determine the path travelled by the particle in E4. Thus, from the point of view of a particle for rectilinear motions the time indicated by its clock can be simultaneously the path travelled by the particle and the number of oscillations on this path multiplied by the wavelength t’=nλ

 

W przypadku ruchów niejednostajnych długość fali cząstki się zwiększa i ten sam dystans w E4 cząstka pokonuje wykonując mniejszą liczbę drgań, co jest odbierane przez innych obserwatorów jako spowolnienie czasu w układzie cząstki poruszającej się ruchem nieinercjalnym.

In the case of non-uniform motions, the wavelength of the particle increases and the same distance at E4 is covered by the particle performing fewer oscillations, which is perceived by other observers as a slowing down of time in the system of a particle moving in a non-inertial motion.

Dodaj komentarz